XV Krynicki Rajd Jana Kiepury – Beskid Sądecki

XV Krynicki Rajd Jana Kiepury – Beskid Sądecki

(Regulamin – Warunki uczestnictwa)

  1. I.                   Organizatorzy  Rajdu:

-          Fundacja im. Jana Kiepury w Sosnowcu,

-          Oddział PTTK w Sosnowcu.

-          Urząd Miejski w Sosnowcu,

-          Miejski Klub im. Jana Kiepury.

  1. II.                Cele  Rajdu:

-          upowszechnianie wśród młodzieży wielkiego talentu słynnego tenora,

-          poznanie przez uczestników Jego związków z Krynicą, udział w wokalnej i poetyckiej części rajdu,

-          szerzenie wiedzy w dziedzinach ochrony środowiska, tradycji, zabytków itp.

III.       Termin  i   miejsce  Rajdu:

28 – 30 maja 2017 roku, Beskid Sądecki, Krynica, Nowy Sącz,

IV.       Koszt wpisowego i uczestnictwa: 160 zł od osoby.

  1. V.                Trasa  Rajdu:

I dzień krajoznawczy: przejazd uczestników z uzgodnionych miejsc na trasie: Sosnowiec – Krynica, (Osada Czorsztyn w Kluszkowcach – Jaworki, Wąwóz Homole (fakultatywnie) – Stary Sącz – Krynica), zwiedzanie uzdrowiska,

II dzień turystyczny: trasy piesza:  Krynica – Jaworzyna Krynicka (1114 mnpm -fakultatywnie) – Góra Parkowa – Park Zdrojowy – Krynica, część artystyczna (godz. 16.oo, Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego),

III dzień: przemarsz uczestników Rajdu deptakiem krynickim, złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem i medalionem z popiersiem Jana Kiepury przy deptaku (9,30 – 10.30), przejazd uczestników na trasie: Krynica – Nowy Sącz – Miasteczko Galicyjskie, Skansen (fakultatywnie) – Sosnowiec.

  1. VI.             Warunki uczestnictwa:

-          pisemne zgłoszenie z podaniem nazwiska, imienia, daty urodzenia, adresu zamieszkania – w przypadku grup szkolnych z podpisem Dyrektora oraz podaniem opiekuna grupy,

-          dokonanie wpłaty w Fundacji im. Jana Kiepury w Sosnowcu (opiekunowie są zwolnieni z opłat),

-          wyposażenie uczestników w sprzęt turystyczny umożliwiający przebycie trasy górskiej,

-          wyposażenie drużyn w apteczkę.

  1. VII.          Świadczenia w ramach opłaty:

-          przewóz uczestników zgodnie z programem Rajdu,

-          dwa noclegi w DW Tryumfy,

-          obiadokolacja w I dniu, śniadanie i obiadokolacja w II dniu, śniadanie w III dniu,

-          opieka przewodnicka w czasie trwania imprezy,

-          rajdowy znaczek okolicznościowy,

-          punkty OTP i GOT,

-          ubezpieczenie.

  1. VIII.       Uwagi organizatorów:

-          w miejscu noclegu obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej i kulturalne zachowanie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom oraz przez uczestników,

-          uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody,

-          uczestnicy którzy nie zgłoszą się na Rajd lub go nie ukończą  nie otrzymają zwrotu wpisowego,

-          niewłaściwe zachowanie się uczestników w czasie trwania Rajdu może być podstawą do wykluczenia z imprezy z powiadomieniem jednostki zgłaszającej,

-          uczestnicy Rajdu powinni znać zapisy niniejszego Regulaminu i przestrzegać go,

-          Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a interpretacja Regulaminu należy do organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do jego interpretacji oraz  ewentualnych zmian.

  1. IX.             Uwagi końcowe:

Ilość miejsc w Rajdzie jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatami.

 

Impreza jest współfinansowana z grantu Gminy Sosnowiec.

 

Z A P R A S Z A M Y  !